March 31, 2023

भगवती आई श्री वानुमा मोरझर कच्छ

महासती आई वानुमा (मोरञर – कच्छवाणा) ओखी पडे मा आवजो आई थजो आधार।कर जोडी जीवण कहे वानमा करजो वार।। आई जीवांबाई महियाणी संवत १७११ मां सति थया. त्यार पछीना वर्षे सं . १७१२मा आई वानुमानो जन्म कच्छ खडीर ना वावडीमा (ऐ गाम हाले उज्जड थई गयु छे, त्या खंडेरोज छे) …

भगवती आई श्री वानुमा मोरझर कच्छ Read More
error: Content is protected !!