March 29, 2023

श्री आवड़ माँ दूण चालिसा छंद बे अखरी मात्रा (१६)अंत गुरू

🙏🏼🙏🏼श्री आवड़ माँ दूण चालिसा छंद बे अखरी मात्रा (१६)अंत गुरू
तेमड़ भगतां तारणी ,आवड़ रो जस आख ।मधुकर वरणे माड़वे ,दूण चालिसो दाख ।🙏🏼🙏🏼⛳⛳🙏🏼
  शुभम ऊचारो माँ सुरसती ।
गुण बगसीस करो गणपती ।।
करणी हम कृपा कीजो ।
लोहड़याल शरण में लीजो ।।
जय जोगण जूनी जगतम्बा ।
भय हरो मात सदा भुजलम्बा ।।
आवड़ दूण चालिसो आखू ।
रात दिवस चरणां मन राखू ।।
ऊम्मट माता अंतरयांमी  ।
नमो नमो जन करत नमांमी ।।
सहूवा जात अति शंसकारी ।
मादावत चारण मणधारी ।।
मोहवृत मात माड़वे मांनी ।
जननी तोय जगत में जांनी ।।
मांमड़ देव भगत जन मोटा ।
तिण घर आई भांजण तोटा ।।
हिंगल धांम जात मन हूंता ।
निज दरशावत कष्ट निपूता ।।
बांझ तणी वेदन बतलाई ।
मन्छा पूरण मात मनाई ।
आई जद लीना अवतारा । 
धन अदभूत धरण तन धारा ।।
अणजन्मी पालणिये आया ।
सगतां सातां रूप सजाया ।।
आठे सम्मत साल अड़तीसा ।
शुक्ल चेत्र नम वार शनीसा ।।
चालक गांम मरूधर चंगा ।
सपतम बेन भ्रात इक संगा ।।
मनरंग थल ऊपर महामाई ।
दूठ चालक राकस दुख दाई ।।
खड़ग हाथ ले असूर खपायो ।
रूद्र रूप धर रास रचायो ।।
जग में गूंज रही जयकारी ।
भगतन भीड़ लगी हद भारी ।।
ऊम्मट रेपल छेछल आसी ।
होलक लांगीं हंस हूलासी ।।
भैरव मेहरख संग ले भ्राता ।
वरण चारण में हुवी विख्याता ।।
देश दुकाल आगम दरशाई ।
साथ कुटम्ब ले सिंध सिधाई ।
करतो राज सूमर करमीणौ ।
हो नूरण सुत लछण हीणो ।।
हिन्दू वन वृत पंथ त्याग हरांमी ।
कलमा पढे भयो खल कांमी ।।
असूर राज शाशक अनयाई ।
माड़ वतन चाली महामाई ।।
आडो हाकड़ समन्द अपारा ।
पंथ विहूण होय किम पारा ।।
मन्थां करी महण नही मांनी ।
आखिर क्रोध ऊम्मट मन आंनी ।।
अगस्त रिषी ज्यू कर ऊपचारा ।
शोषण ऊदध किया जल सारा ।।
पी गही हेक चलू भर पांणी ।
हाकड़िये री मेट हेराणी ।।
आ पहूची बालांणे आई ।
पिछे दूष्टां सेन पठाई।।
कपिल सगर सुत ज्यू हत कीना ।
देवी श्राप भसम कर दीना ।
तणू भूप माड़ तपधारी ।
भगत माता रो भाटी भारी ।।
जिण नगरी पूगी जगतम्बा ।
अवन ऊधारण आवड़ अम्बा ।।
महीपत शरण ग्रहण की मोटी ।
तिण दिन थाप्यो धाम तणोटी ।।
कमल पूजा विजेराव कराई ।
प्रशन हुई हथ चूड़ पेराई ।।
जब लग चूड़ हाथां तूज होही ।
कर युद्ध तोय जिते नही कोही ।।
माड़ वतन हरखी जद माजी ।
सात धांम थाप्या सुरराजी ।।
पूजे सगत भगत जन प्यारा ।
निरभय नाम लियां निसतारा ।।
धर बावन ओरण लघू धांमा ।
कृपा मात सफल जन कांमा ।
घूम तणोट पूगी घंटियाली ।
पनोधरी भादरिये पाळी ।।
काळे डूगर देग कहाई ।
अंतीम धांम तेमड़े आई ।।
विष्व सकल में कर विसतारा ।
घर घर चली भगति रस धारा ।
धोरां ऊपर लाल धजाली ।
घंट भंजण राकस घंटियाली ।।
थिर घंटियाली धाम थपायो ।
प्रजा जन आन्द घण पायो ।।
विधर्म पन्नू  लाड बड भागी ।
जिवन मिल्यो सुरत तन जागी ।
कोयर ऊपर पूजन करायो ।
धरण पनोधर नाम धरायो ।।
पन्नू वंशज आज लग पूजे ।
मान संम्प्रदा लोक अमूजे ।।
भेद भाव कछू नही भाया ।
साचां री रक्षक सुरराया ।।
बूली सगत भगत बाधरिया ।
भव में थाप्या धाम भादरिया ।।
राजा तणू सारंग दे रांणी ।
पुजा कर हथ बात प्रमांणी ।।
भादरिये धन भाग भवानी ।
सेवग स्हाय करे शुभयानी ।।
भय दुख मेट सगत शुभभाळी ।
काळे डूंगर धाम कृपाळी ।।
धाम आही निज नाम धरायो ।
कछुक वखत विश्राम करायो ।।
कही समय यहां तपस्या किनी ।
दे जन शरण अभय धर किनी ।।
भेंसो काट लियो भख भारी ।
साबड़ बुगो देत्य संहारी ।।
परम हाथां भोजन पकवाया ।
देग राय निज नाम दिराया ।।
प्यारो बांन्धव डस गी पेणी ।करुणा कुटम्ब करी क्मा केणी ।।⛳⛳🙏🏼
लोहड़ ले मही भांण लुकाया ।
लांगी बेन अमीरस लाया ।।
खाथी खोज भूगोल खेंचारी ।
मोच पड़ी पग खोड़ल माँ री ।।
संकट टाल दियो सुरराई ।
जिण दिन जोगण भ्रात जिवाई ।।
पय खोड़ियार तो नांम पुजाई ।
धर गुजरात भगत जन धाई ।।
तेमड़ मार असूर तन ताया ।
महा दूष्टी उतपात मचाया ।।
जिवन लोक हेर मन जांणी ।
होण लगी मानव तन  हांणी ।।
चढ निज बाघ चली रणचंडी ।
आय ऊधारण असूर ऊदनंडी ।।
गुफा गाढ दियो गिरराई ।
पाथर ऊपर आप पुजाई ।।
रक्षक मात माड़ पर राजी ।
वीस भुजा धर शिला विराजी ।।
तेमड़ नाम धर्यो जग तरणी ।
हिंगल धाम कर्यो दुख हरणी ।।
अशरण शरण अम्ब ईधकाई ।
सरण वरण सुख करण सदाई ।।
चार ण वरण जुगां जुग चाया ।
धन शक्ती घर जन्म धराया ।
पूजत जो जेसा फल पावे ।
हरदम भगतन कष्ट हटावे ।
धाम मोटा हर मानव धावे ।।
असंख दर्श विदेसी आवे ।।
भीड़ मन्डे मेळा हद भारी ।
निश दिन पुजत हे नर नारी ।
अगणीत लोग पेदल चल आवे ।
मन चाही ज मनोती मनावे ।
वाइकल री जांणां विसतारी ।
सुख पावे घण भगत शंशारी ।।
ईष्ट आपरा नाम ऊचरता ।
करणी मां आ पूजा करता ।।
कहु सेवक माता करणी को ।
हर पल संकट की हरणी को ।
तोय भरोसे तेमड़ राया ।
गुण मधुकर साचे मन गाया ।।
मान घणे जो समरे माता ।
दुख उणरा हर लिजो दाता ।।
सुख संपत दिजो सुरराई ।
सब संतन की करो सहाई ।
सगती तोय नमन कर सेवी ।
दूण चालीसो कथियो देवी ।
वंदन कर मां तो वरदाई ।
मेरो गांम माड़वो माई ।।
गुण भँमर साचे मन गायो ।
आवड़ मां रे शरणे आयो ।।
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🕉⛳🙏🏼🙏🏼🙏🏼
पढे भगती प्रेम सू ,दूण चालिसो दाख  ।तूठे जगतम्ब तेमड़े ,सदा सेवगां साय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: