April 2, 2023

भारत मां ना शुरविरोनो वधावतुं चारण कवि श्री राजभा नुं गीत

💐 भारत मां ना शुरविरोनो वधावतुं चारण कवि श्री राजभा नुं गीत 💐
भारत मां ना बेटडा शाणा…
खेल्या जेणे धर्म धिंगाणा….
रणमां राणे रोकी दीधो’तो,सैन्य मोगल नो श्वास…
राहु केतु जेणे रण उडाळ्या, माथडा करो भास…
आरावली जावतो आजे, चेतक ना डाबला गाजे…..
भारत मां ना बेटडा शाणा….
भारते भीष्म त्राटक दीधी, माधवा माथे दोट…
मोरार तेदी मारतो फांफा, जाणे लक्ष्मी बांधे लोट…
तेदी चौद लोकनो नाथेय, चड्यो जाणे चाकळा माथे…..
भारत मां ना बेटडा शाणा…
विर शीवाजी ए वटथी तोड्यो, सैन मोगल ताज….
यवन सागरना लोढमां कुदी, जाळव्युं हिंदु जा’ज…
तोफानी तेग ने हांकी, करी एणे फोज नी फाकी…
भारत मां ना बेटडा शाणां….
💐 रचना — राजभा गढवी जुनागढ 💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: