March 21, 2023

चम्पाबाई माँ छंद – विजयभा हरदासभा बाटी

छंद – दोमळियो
दुहो
प्रगट मात पृहमी परे,हरणी विपत हजार.
चरणा दीजो चारणी,चांपल जुगरी चार.

छंद
धिन चारण कुळ जळोमळ जोगण,ओप दिरावण आप सही.
अवतार अपार धिराण महाबळ,सेवकरी सरकार कही.
निज बाळ सँभाळ दयाळ महारथ,नाथ सदा समराथ रहो.
चिंरकाळ महा सुख देवण आयल,मात चंम्पा दुख हाण हरो…..1
वाघदान सुता धिन कुंख धरोहर,मात धनु धीडी आप घरे.
मेहडू वंश किरत औज वधारण,दुंडद तेज उजास करे.
ननिहाल तडोवड धूद हमीर खमीर अविचळ होय खरो.
चिंरकाळ महा सुख देवण आयल,मात चंम्पा दुख हाण हरो…..2
थरपाकर भोम उजारण कारण,चारण तारण देह धरी.
पृहमी पर उपर पून्य प्रसारण,पाप प्रजारण आप खरी.
अवतार असो कुळ भक्त निभावण,संकट मेटण धाम धरो.
चिंरकाळ महा सुख देवण आयल,मात चंम्पा दुख हाण हरो…..3
अन्न पूरण बिरद आप वडोवड,लोवडयाऴ दयाऴ घणी.
तुंही भंजण भूख क्षृधा कर तृप्त,मायाळ देव कृपाळ भणी.
धिन धाम धरासर आप धिराणीय,काळ दुकाळ न ऐक परो.
चिंरकाळ महा सुख देवण आयल,मात चंम्पा दुख हाण हरो…..4
पूरणी सब हाम तमाम मनोरथ,विपत हारण चाड़ सुणो.
हरणी तुंज आफत बेवड चोवड,लोवड़ हाथ पसार जुणो.
रख्ख विज पदाम्बुंज नित निरामय,आपरो सेवक भाव भरो.
चिंरकाळ महा सुख देवण आयल,मात चंम्पा दुख हाण हरो…..5

–विजयभा हरदासभा बाटी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: