March 21, 2023

सगे ने सौगात – आशूदान मेहडू

👍-सगे ने सौगात👌
    “विकराल वींदणी”

इक भोलिये भावना जगी जबर मन मैं, वींदणी लावण री वात करतो ।
काम काँधे चढयो करे नित किलोला,बिलोला साथियां राड़ रड़तो ।
घेलियो घुमरा घरोघर घाले,चाले नित निरखतो नारियां अवर री ।
आश ऊंडी रखे,साँस ठंडी भरे,झरे नीर नेणां भ्रम रे भँवर री
सेरियां बजारां सुंगतो फिरे छे,ढूबली चोखली एक ढा़बां ।
सोगरा उनाले,फलका सियाले,सेज रो सवादड़ो सहज चाखां ।
वात पाने पड़ी माँ बाप रे वेवली, पेमली लावण री पूछ किनी ।
जवान छोरो वियो परणीजण पुजतो,गोढ़ रा गिनावतां भलांमण दिनी ।
जो मिले नार कोई ठावी ठिकाणे, तो जोग री जाण जल्द किजो।
बाप बेटी तणो मान ले मेहरबान,
तुरंत फेरा तणी ताकीद किजो।
भोलिये घर आ खबर खुशी तणी,
सेण इक शोभती साबती दिनी ।
हिवड़े भोलिये माँ बाप हर्श ने,परख ने पूर्ण स्वीकार किनी।
पेमली पिताजी साँस सोरो वियो, गजब रो घेलियो हाथ लाधो ।
साबता सगाई लग्न इक साथ कर,हाथ पीला करां काढ़णो काँधो।
पोत जो पेमली खुल गया पाप रा,छापरे बेसणो कियां छाजे ।
ढांक ने चलायो ढ़ूबली ढ़ीगरो,।
पींजरो खोलयां लोक लाजे ।
पिताजी पेमली घड़े वात घाली,
चाली चाल चोखी, चतुराई किनी।
फटाफट,झटोझट फेरिया देवण री
तैयारी विधिवत हाथ लिनी ।
पंडितजी पुजतो लाय ने लिखायो,
भेजयो लग्नड़ो भोलिये भाँव सुं,
ओपमा अणुती, मांन मनवारां तणी, रीत रजवाड़ी करां चुकती चाव सुं ।
सजधज साबती जांन ले जोग सूं,
भोलियो परणीजण सुसराल पुगो,
पेमली पिताजी हर्ष मन हजारगण
सुख रो सूरजड़ो आज ऊगो .
हाथी पिंड पेमली हथलेवो जोड़यो
तोड़यो मौन तोतला आगे।
ढ़ेक अलखामणा,जाबड़ो जिरख जयां,वेवली वीरवही वर सागे।
वर्ष पांच वीततां टींगरा टोली भर,
लाव ने लगटी लाट किनो ।
मावे नी मेंडका आंगणे इतरा, भोलिये घर भर दिनो ।
भाग छूटी राँड भाण उगयां पेला,
छोरिया पट मैं छोड़ चाली ।
अलोतलो उठाय गी नार अलखामणी,भोलिये बाप सुं बाथ घाली ।
रोयो खूब ताण राग नर नींच ने, भींच ने भोलिये भेद जाणयो ।
गृहस्थ री गाँठ वाढ़ ने वातड़ी,पाड़
ठाढी,हौश आणयो ।
पुकार कर देश मैं, वेश भगवों कियो,लियो प्रण लोक मैं आज ऊंडो ।
बिना पैठ पेमली लाया जो वेवली,
तो भोलिये सरीखो भांगसी मुंडो ।
कवि ” आशू “कहे,सहे नित साबता, जाब्ता राख ने जाण लिजो ।
कथा नार कोझी,दाझते दिल री,
साहेबां सुण ने दाद दिजो ।
भोलिये भावना जगी जबर मन मैं,
वींदणी लावण री वात करतो.——–
~आशूदान मेहड़ू “आहत” जयपुर ( राज .)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: