March 31, 2023

श्री चंपाबाई चारणी रो छंद – कवि राजन झणकली

श्री चंपाबाई चारणी रो छंद


बाग सुता बागेशरी मेहड़ू कुळ महान।
पावन धरा पारकरी जनमी डिणसी जान।
पति राणो परमारथी मऊ नगरी मांय।
वंश सिंढायच वारसी ऊजळ कीनो आय।
प्रातः कज्ज कर प्रमेशरी साधक रूप सुजास
वाचन करती वीश हथी पावन ग्रँथ प्रकाश।
प्रकटी उन्नीस पिचोतरे आई चंपा आप।
तपधारी तपोबली तपकर कीधो ताप।।

छंद नाराच
धनो धराय धाट आय जनमाय जोगणी
पिचोतराय श्रावणाय महामाय मोगणी
सुरोदयाय तेजथाय बाळकाय वारणी
सगती स्याय जोगमाय चाँप बाय चारणी,,,,,1
धनु मैयान बागदान पितुवांन पाविया
डिणसी डान मेड़वांन धराआंन धाविया
सिंढायचांन राणी दान प्रेम पान पारणी
सगती स्याय जोगमाय चाँप बाय चारणी,,,,,2
मकेरी मात आप आत सुखसात सजियम
सुकाळ थात बात बात कष्ट काट कजियम
पूजत पात आत जात साकसात सारणी
सगती स्याय जोगमाय चाँप बाय चारणी,,,,,,,3
क्षय रोगान मालदान शरण आन सोवियम
जीवत जान देत प्रान मात शान मोवियम
दिया वरदान वींझ दान धन धान धारणी
सगती स्याय जोगमाय चाँप बाय चारणी,,,,,4
चुणाव आय सरपंचाय मदताय मावड़ी
सपने जाय सुथाराय कथनाय कावड़ी
जीते जिताय ईशराय जा पेराय माळणी
सगती स्याय जोगमाय चाँप बाय चारणी,,,,,,5
भगती भाव था अथाव प्रेम पाव पा लिया
गुरु खेताव कथनाव जीवनाव चालिया
पढ़ी पढाय पविताय ग्रँथ गाय गावणी
सगती स्याय जोगमाय चाँप बाय चारणी,,,,,,6
राजन कथ देय उकत मात अत मोगणी
रचूं रचत तो कवत जाण जत जोगणी
टाळे विपत क्रोध पथ घात घत मारणी
सगती स्याय जोगमाय चाँप बाय चारणी,,,,7

छपय
चावी चंपा चारणी धरा सुरँगी धाट
चावी चंपा चारणी थिरे मेकेरी थाट
चावी चंपा चारणी सेवगों करती साय
चावी चंपा चारणी बेल आए वरदाय।
कर बद्ध कवि राजन करे भगती तव भरपूर
चावी चंपा चारणी दुःख दाळद कर दूर।।

–कवि राजन झणकली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: