March 21, 2023

मढडा वाळी माताने वंदन अमारा

मढडा वाळी माताने वंदन अमारा !
नित उठी प्रभाते करु दर्शन तमारा

मढडा वाळी माताने वंदन अमारा !
कठण कळीकाळ मां माँ आशरो तमारो
बाळक जाणी मने पार उतारो
अज्ञान रूपी दूर करो अंधारा

मढडा वाळी माता ने वंदन अमारा !
भवसागरमा भूलो पड्यो छुं
तव चरणो मा मा खूब रड्यो छू
हवे आंसु लूछी ने कापो कष्ट अमारा

मढडावाळी माताने वंदन अमारा !
चारण कूळमा जनम धर्यो छे
देविपुत्र नो बीरुद मळ्यो छे
छतां ए जिव करे कर्म नठारा

मढडा वाळी माता ने वंदन अमारा !
चारणो नी साक्षी मळे छे वेदो मां
उपनिषद रामायण ने भागवतना श्र्लोको मां
चार वरण मां थी जणाये छे बारा

मढडावाळी माताने वंदन अमारा !
वर्णासन मा तमे जुओ ने तपासी
ब्राह्मण क्षत्रीय वैश्य शुद्र ने चोरासी
देव कोटी मां खुद ब्रह्मां गणनारा

मढडावाळी माताने वंदन अमारा !
इशरदास जी ये अलखने आराध्या
हरिरस देवियाण ग्रंथ बनाव्या
अमर नाम करी चारण कुळ तारनारा

मढडावाळी माताने वंदन अमारा !
नारायण निवाज्या ज्यारे सांया झुला पर
सांढडी भरी आपी एने सोना महोर
थाळ बनावी प्रभु शरणे धरनारा

मढडावाळी माता ने वंदन अमारा !
आवा पूरुषो थया चारण ज्ञाती मां
वैरागी वचनो जेना लागे छाती मां
नित्य नारायण देजो दर्शन तमारा

मढडावाळी माता ने वंदन अमारा !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: